कम्पनीको प्रवन्धपत्रमा संशोधन गर्ने विशेष प्रस्ताव सम्वन्धमा । – Feedback of Aarambha Group