कम्पनीको बाह्रौ र तेह्रौ वार्षिक साधारण सभा हुने सम्बन्धी सूचना – Feedback of Aarambha Group