दोलखा जिल्लाका वासिन्दाहरुको शेयर वाडँफाँड (Share Allotment) विवरण, २०७४/०७/१४ – Feedback of Aarambha Group