प्रेस विज्ञप्ति : दोलखा जिल्लाका वासिन्दाहरुको शेयर वाडँफाँड सम्वन्धमा, २०७४/०७/१४ – Feedback of Aarambha Group